Privacyverklaring

VIBE vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we van jou verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. VIBE vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • we passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VIBE vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na de doorname van onze privacyverklaring vragen hebt, dan kan je deze via de onderstaande contactgegevens aan ons doorgeven:

VIBE vzw
Turnhoutsebaan 139a
2140 Antwerpen-Borgerhout
03/218.10.60
info@vibe.be

Waar krijgen of verzamelen wij persoonsgegevens?

Via de formulieren op onze website kan je je abonneren op onze nieuwsbrieven of klant worden van VIBE vzw. Onder klanten begrijpen we: de leden, de bouwpartners, de ambassadeurs, de deelnemers aan onze evenementen en de deelnemers aan onze vormingen. In het geval jouw inschrijving en/of betaling voor een evenement of vorming verloopt via een externe partner van VIBE vzw dan is deze partner er contractueel toe verplicht om jou te vermelden dat je gegevens worden doorgegeven aan VIBE vzw.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VIBE vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de activiteiten van VIBE vzw;
 • om deel te nemen aan de activiteiten van VIBE vzw;
 • met betrekking tot evenementen en vormingen houden wij je gegevens bij voor het bekomen van subsidies;
 • om documenten en publicaties aan huis te bezorgen;
 • voor de uitvoering van tevredenheidsenquêtes;
 • om je toegang te bieden tot publicaties op onze website (via een ledenlogin).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 1. naam;
 2. voornaam;
 3. adres;
 4. telefoonnummer;
 5. e-mailadres;
 6. IP-adres;
 7. rijksregisternummer (dit enkel voor effectieve leden, d.w.z. leden die stemrecht hebben aangevraagd);
 8. werkgever (dit enkel voor personen bij wie de factuur voor het lidmaatschap moet gericht worden aan de werkgever);
 9. je interesse met betrekking tot onze thema’s en nieuwsbrieven.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 2. het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk…);
 3. het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 4. het organiseren van evenementen;
 5. het aan huis bezorgen van publicaties;
 6. het (her)activeren van lidmaatschappen bij VIBE vzw;
 7. het verzorgen van de boekhouding.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Ook kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. We geven je gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Bewaartermijn

VIBE vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden maximaal vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden. Persoonsgegevens van klanten worden zolang bijgehouden als de wet aangeeft.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo nemen we deze maatregelen:

 1. alle personen die namens VIBE vzw van jouw gegevens kennis (kunnen) nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 2. we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 3. we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 4. we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 5. we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 6. onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven(s) die we van jou ontvangen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in jouw opdracht, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voor we gehoor geven aan de verzoeken.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Om jouw privacy optimaal te verzekeren hebben we:

 1. een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 2. het laatste octet van jouw IP-adres gemaskeerd;
 3. ‘gegevens delen’ uitgezet;
 4. geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je om direct met ons contact op te nemen. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacystatement

VIBE vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 juni 2021.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen we in ons archief opslaan. Stuur een mail naar info@vibe.be als je deze wenst te raadplegen.